Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών σε Σύμβουλο (Παροχή Υπηρεσιών)

Δημοσιεύθηκε στις 28/08/2019 20:09

                                        Καβάλα 28/8/2019

                                         Αριθμ. πρωτ. 2927 

                                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την Ανάθεση  Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών σε Σύμβουλο
(Παροχή Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, στο πλαίσιο της έκτης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» για την υποβολή προτάσεων έργων, και έχοντας υπ’ όψιν:

 

 1. την 40/27.08.2019 απόφαση την Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας, για την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης για τις ζητούμενες υπηρεσίες,
 2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Το Ν. 4605/2019 όπως τροποποιεί το Ν. 4412/2016,
 4. Το Ν. 4608/2019 όπως τροποποιεί το Ν. 4412/2016,
 5. Το Ν. 4609/2019 όπως τροποποιεί το Ν. 4412/2016,
 6. Την 6η Πρόσκληση του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», αρ. 301586/MA3713 / 10-6-2019,
 7. Τον οδηγό του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», έκδοση 3, Ιούνιος 2019,
 8. Τον οδηγό εφαρμογής έργων και του προγράμματος για το πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», έκδοση 7, Φεβρουάριος 2019.

 

ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με σύμβουλο για το σχεδιασμό πρότασης στην επενδυτική προτεραιότητα 3a «Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business incubators» (στα Ελληνικά: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων φυτωρίων επιχειρήσεων) του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και καλεί τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να καταθέσουν πρόταση-προσφορά για την προετοιμασία της πρότασης και του φακέλου υποψηφιότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, μέχρι τις 02.09.2019 στις 11:00.

 

Στην πρόταση θα συμμετάσχει ως επικεφαλής εταίρος έπειτα από διαβούλευση με το Επιμελητήριο Καβάλας, το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών (ΙΕΕ), με το οποίο συμφωνήθηκε ο συντονισμός και η προετοιμασία της πρότασης σε τεχνικό επίπεδο, να γίνει από το Επιμελητήριο Καβάλας.

 

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο Ανάθεσης

Υποχρεώσεις: εύρεση εταιρικού σχήματος στο Investment Priority 3a (Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business incubators) και υποβολή της πρότασης της Α’ Φάσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης 301586/ΜΑ3713/10-6-2019.

Σε περίπτωση έγκρισης της Α’ Φάσης, πλήρης υποβολής πρότασης (Β’ Φάση), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης 301586/ΜΑ3713/10-6-2019..

 

Άρθρο 2. Βασικά προσόντα ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα βασικά προσόντα:

 1. να έχουν δική τους δομή και δυνατότητα καθημερινής συνεργασίας με την εταιρεία.
 2. να έχουν ομάδα έργου με επικεφαλής, αναπληρωτή επικεφαλής, και τρία στελέχη στο δυναμικό του. Απαραίτητη η ξένη γλώσσα (Αγγλικά σε καλό επίπεδο) για όλα τα στελέχη της ομάδας έργου.
 3. να έχουν σχεδιάσει και υποβάλει επιτυχώς προτάσεις διακρατικών ή/και άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον 1).
 4. να έχουν υλοποιήσει με ομάδα έργου διακρατικά ή/και άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα (τουλάχιστον 1)

 

Άρθρο 3. Αμοιβή

Η αμοιβή για τις ζητούμενες υπηρεσίες θα ανέλθει έως 21,000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αναλυτικά: 16.935,48€ + ΦΠΑ 24%, 4.064,52€). Η αμοιβή θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του προγράμματος και την εκταμίευση του σχετικού ποσού.

 

Άρθρο 4. Δημοσιότητα

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας.

 

Άρθρο 5. Γενικές διατάξεις

Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Σούζη Μαυρομμάτη στο τηλ. 2510 222 212 (εσωτ. 4)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Η προσφορά πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει:

 • Στοιχεία Πρόσκλησης,
 • Στοιχεία Οικονομικού Φορέα,
 • Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών που θα προσφερθούν (έως μισή σελίδα Α4, με γραμματοσειρά 12στιγμών, διάστημα πριν/μετά 6στ., διάστιχο 1.15),
 • Προτεινόμενη Ομάδα Έργου,
 • Ενδεικτική εμπειρία ομάδας έργου,
 • Χρονοδιάγραμμα,
 • Κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.