Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2019

Δημοσιεύθηκε στις 29/11/2019 22:35

Καβάλα, 28/11/0019

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2019

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2019.

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από τα εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:

α) Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους

  • μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ
  • σε Τράπεζα

β) Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο

γ) Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού
  • Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας ειδοποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την.

 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 50 – Τηλ: 2510222212 εσωτ.1).

 

Εκ του Επιμελητηρίου Καβάλας