Δημοσίευση προμήθειας Γραφικής ύλης Δήμου Παγγαίου

Δημοσιεύθηκε στις 06/12/2019 17:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 06.11.2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 20253

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρ. μελ. 1574/2019

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα.

Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV)

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]

1

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

30192000-1

62.097,96

2

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

30197643-5

46.165,82

3

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

79521000-2

24.924,00

4

ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

14814000-0

64.926,40

5

ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ – ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΩΝ

14814000-0

30.562,33

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 228.676,51€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι & χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02.12.2019 και ώρα 15:00:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 06.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 81577) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.

Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016

β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.850,00 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:

500,00 € για το τμήμα 1,

380,00 € για το τμήμα 2,

200,00 € για το τμήμα 3,

520,00 € για το τμήμα 4,

250,00 € για το τμήμα 5,

γ) τεχνική προσφορά

δ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ