Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

Δημοσιεύθηκε στις 27/02/2020 15:33

Καβάλα, 27/02/2020

Αρ. Πρωτ: 753

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανοιχτής Πρόσκλησης

για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου

της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, λαμβάνοντας υπόψη:

•     Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο

•     Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).

•     Τη με αρ. πρωτ. 4327/1489/Α3/28.6.2019 (ΑΔΑ:  6ΜΥΝ465ΧΙ8-34Ρ) Απόφαση για την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας», όπως ισχύει

•     Τη με αριθμ. 22/30.10.2019 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας για την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ και ,

•     Τη με αριθμ. 26/26.02.2020 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την με αριθμ. 53/28.01.2020 σχετική Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας για την  απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Καβάλας»,

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη 2 συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα, ενός (1) Μηχανικού και ενός  (1) Οικονομολόγου, προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες ως μέλη Ομάδας του Έργου

Τα Στελέχη Υποστήριξης για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 24 μηνών από την υπογραφή. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για το Υποέργο είναι 70.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chamberofkavala.gr ,  μέχρι τις 10/03/2020 και ώρα 12:00 μ.μ., με συνημμένα τα απαραίτητα  έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης

του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας www.kcci.gr  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Επιμελητήριο Καβάλας και στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ.13) κα. Αφροδίτη Μάρκου. Η ανοιχτή πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση, στη διεύθυνση  www.kcci.gr ενώ η περίληψη της πρόσκλησης δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ