Περίληψη διακύρηξης παραχώρησης χρήσης στεγασμένου & υπαίθριου χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας επί της οδού Ερυθρού Σταυρού, για την λειτουργία καταστήματος πώλησης τσιγάρων, ημερήσιου & περιοδικού τύπου και άλλων προϊόντων μη επιτόπιας κατανάλωσης

Δημοσιεύθηκε στις 25/03/2020 16:08

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές τη παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης ενός στεγασμένου χώρου 5τ.μ. και υπαίθριου χώρου 15τ.μ. , στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας επι των οδών Δαγκλή & Εθνικής Αντίστασης , για την λειτουργία καταστήματος πώλησης τσιγάρων, ημερήσιου και περιοδικού τύπου και άλλων προϊόντων μη επιτόπιας κατανάλωσης, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 595/9-3-2020 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31/03/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ( Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ