Δυνατότητα συνεδρίασης της Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη

Δημοσιεύθηκε στις 27/03/2020 18:27

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & Γ.Ε.ΜΗ.

 

ΘΕΜΑ: «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ »

Σχετ: Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» ( ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020).

Βάσει του ανωτέρω σχετικού και ειδικότερα του άρθρου 33 παρ. 2 αυτής που προβλέπει ότι: «Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020.», παρέχεται η δυνατότητα στους εταίρους / μετόχους οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οντότητας ανεξαρτήτως νομικής μορφής να πραγματοποιούν τη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ακόμα και ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης και μέχρι της 30-06-2020. Ειδικά για τις Α.Ε. τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 121 & 122 του ν. 4548/2018 για την πρόσκληση των μετόχων στη Γ.Σ. και για τη δημοσίευση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4548/2018. Τέλος πρέπει να παρέχονται με κάθε πρόσφορο μέσο όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες από την εταιρεία προς τους μετόχους/ εταίρους για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εταιρειών

Ιωάννης Αρεταίος