Δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αναφορικά με υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή τους στο καθεστώς των Αλλοδαπών Στρατηγικών Επενδύσεων

Δημοσιεύθηκε στις 22/05/2020 17:02

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Β8 Διεύθυνση

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

 

Αρμόδιος:

Κωνσταντίνος Κουρούμαλος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄

 

Αθήνα, 18 Μαϊου 2020

Α.Π.: 22560

Τηλ.:

210 368 2764

 

E-mail:

b08@mfa.gr

 

FAX:

210 3682771

 

 

ΠΡΟΣ:

-     ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  - (με e-mail –μ.η.)

 

ΚΟΙΝ.:

-     Πρεσβεία και Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων

Ε.Δ.  :

-           Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

 

-           Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού

 

-           Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ

 

-    Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη

 

-           Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

 

-           Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας

 

-           Γραφείο κας Β΄ Γενικής Διευθύντριας

 

-           Β2 Διευθύνση

         

 

ΘΕΜΑ:

«Δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αναφορικά με υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή τους στο καθεστώς των Αλλοδαπών Στρατηγικών Επενδύσεων»

ΣΧΕΤ:

Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Βόρειας Μακεδονίας στην Αθήνα υπ’ αριθμ.: 02-13311/20-2 (μη προς όλους)

      Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής Ρηματικής Διακοίνωσης της Πρεσβείας της Βόρειας Μακεδονίας, στην Αθήνα, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ανήρτησε στην ιστοσελίδα του Δημόσια Πρόσκληση, αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή τους στο καθεστώς των Αλλοδαπών Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η προαναφερόμενη Δημόσια Πρόσκληση ανακοινώνεται, σύμφωνα με το νόμο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, που ρυθμίζει τα κριτήρια εφαρμογής, τους όρους, τη διαδικασία, την υπαγωγή, την επιλογή, την προετοιμασία και την υλοποίηση επενδυτικών έργων που αποτελούν την υψηλότερη στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα.

Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι, αφενός, να ενθαρρύνουν, να προσελκύσουν και να δημιουργήσουν συνθήκες για την αύξηση των αλλοδαπών στρατηγικών επενδύσεων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, αφετέρου την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης αλλά και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ως «Στρατηγικό Επενδυτικό Σχέδιο» ορίζεται το έργο που πληρεί έναν ή περισσότερους στόχους της Δημόσιας Πρόσκλησης και αφορά επένδυση, τουλάχιστον, 100 εκατομμυρίων Ευρώ στην έκταση, τουλάχιστον δύο ή περισσότερων Δήμων, και ύψους, όχι κατώτερου των 50 εκατομμυρίων Ευρώ, σε Δήμο που εδρεύει σε πόλη, στους Δήμους της πόλεως των Σκοπίων καθώς και στην πόλη των Σκοπίων. Σε κάθε περίπτωση, η αξία του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 30 εκατομμυρίων Ευρώ, τα οποία υπάγονται στην έκταση Δήμων που εδρεύουν σε χωριά.

Η υπαγωγή στο καθεστώς ενός στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου μπορεί να προσδιοριστεί υπό τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται από τον προαναφερθέντα Νόμο και αφορά για έργα στους ακόλουθους τομείς:

- Ενέργεια και υποδομές,

- Μεταφορές και τηλεπικοινωνίες,

- Τουρισμός,

- Βιομηχανία μεταποίησης,

- Γεωργία, δασοκομία και οικονομία νερού,

- Βιομηχανία τροφίμων,

- Υγειονομική περίθαλψη,

- Βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα,

- Διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων,

- Ζώνες πληροφορικής,

- Αθλητισμός, επιστήμη και εκπαίδευση και

- Κατασκευή μεγάλων πολυλειτουργικών κτιρίων.

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων σύμφωνα με την εν θέματι Δημόσια Πρόσκληση, αποτελεί η 31η Ιανουαρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: http://economy.gov.mk/doc/2810

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

 

 

Ο Διευθυντής

Αντώνιος Κατεπόδης

  Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄