Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκποίηση ακινήτου (οικοπέδου) της περιοχής του Άσπρης Άμμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 29/05/2020 16:54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: dakav@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση

Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

 

 

                                                                                    Καβάλα, 27/5/2020.

Αρ. Πρωτ. 2082

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση  οικοπέδου , εμβαδού 1499,44 τ.μ. στον παραθαλάσσιο οικισμό της Άσπρης Άμμου (η οποία αποτελεί μία ξεχωριστή πολεοδομική ενότητα, για την οποία προβλέπεται πολεοδόμηση της εντός ορίου περιοχής), 4 km από το κέντρο της πόλης της Καβάλας, σε αμφιθεατρική θέση με θέα τη θάλασσα, άρτιο μεν αλλά μη οικοδομήσιμο, καθώς δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο.

Στα πλεονεκτήματα του οικοπέδου συγκαταλέγονται η μόλις 35 μ απόστασή του από τη θάλασσα, η έντονη παρουσία πρασίνου και η ησυχία της περιοχής. Διαθέτει ΚΑΕΚ 210250304013 και αποτελεί ένα εκ των τριών σε σειρά τμημάτων  οικοπέδου, συνολικής έκτασης 4.905,78 m2, που ονομάζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ως υπ αρ.1 επιφάνειας 1.845,80m2, υπ’ αρ. 2 επιφάνειας 1.507,52 m2 και το  υπ΄αρ. 3 επιφάνειας 1.499,44m2 που είναι αυτό που δημοπρατείται,  με  αγοραία αξία το ποσό των 63.000 (εξήντα τριών χιλιάδων) ευρώ. Το σχήμα του συγκεκριμένου οικοπέδου είναι μακρόστενο, έντονα επικλινές, με πρόσβαση μέσω των άλλων δύο τμημάτων του οικοπέδου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 7/Ιουλίου/2020  και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό  των εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 2% τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου όρου (τιμή εκκίνησης), ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 2% τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών (25 ημερών) από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων, τριακοσίων ευρώ  (6.300 €), ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 2081 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την πώληση  ακινήτου του Εσκή Καπού μέχρι την Δευτέρα 6/7/2020  και ώρα 13.00

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

                                                                                                           Ο

Πρόεδρος της Δημωφέλεια

                                                                                      Παναγιώτης Αγγελίδης