Περίληψη Διακήρυξης Eεπαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.000 τ.μ. της περιοχής Εσκή Καπού

Δημοσιεύθηκε στις 29/05/2020 18:54

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@ kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση

Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

 

Καβάλα,27/5/2020.

Αρ. Πρωτ . 2089

 

 

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Eπαναληπτικής Δημοπρασίας

 

για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) του Εσκή Καπού.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) της περιοχής του Εσκή Καπού. Το εν λόγω ακίνητο είναι εμβαδού 2000 τ.μ. εφαπτόμενο στην αριστερή πλευρά του 6οχλμ.της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης γωνιακό και σε προνομιακή θέση καθώς βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον κόμβο που οδηγεί στο νέο λιμάνι.

   Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη  16/Ιουνίου/2020  και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των ευρώ τετρακοσίων (400€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα  παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο ευρώ (40 €) ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθ. Πρωτ.2088  Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) του Εσκή Καπού μέχρι την Δευτέρα  15/Ιουνίου/2020  και ώρα 13.00

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

Ο Πρόεδρος της    ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

                    Παναγιώτης Αγγελίδης