Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έως 30/06/2020

Δημοσιεύθηκε στις 02/06/2020 18:07

Καβάλα, 02/06/2020

 

Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έως 30/06/2020

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι συμπεριλήφθηκε στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ΦΕΚ 75Α/30-03-2020 στο άρθρο 9, η παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου έως 30/06/2020.

 

Σας παραθέτουμε αυτούσια το άρθρ. 9 της ΠΝΠ ΦΕΚ 75Α/30-03-2020 .

«Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών δια-μεσολαβητών, που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος, μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.»

Κατόπιν της δημοσίευσης της ανωτέρω ΠΝΠ, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018, μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στο Επιμελητήριο Καβάλας, έως 30/06/2020.

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων:

 1. Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της
 2. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί
 3. Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
 4. Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
 5. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
 6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται
 7. Προηγούμενη βεβαίωση και ταυτότητα ασφαλιστή
 8. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής)
 9. Συνδρομή 20 ευρώ  και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση
 10. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014(75 ώρες για την τελευταία πενταετία)
 11. Το Ποινικό μητρώο  θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Καβάλας μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών εταιριών:

Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας:

 1. Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της
 2. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί
 3. Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
 4. Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
 5. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
 6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ
 7. Προηγούμενη βεβαίωση και ταυτότητα ασφαλιστή.
 8. Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής)
 9. Συνδρομή 50 ευρώ (για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), 70 ευρώ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 100 ευρώ (για ΑΕ ) και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση
 10. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014(75 ώρες για την τελευταία πενταετία)
 11. Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Καβάλας μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Τα πιστοποιητικό (2) και ( 4)προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία).

Ακόμη  οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα προβούμε στις νόμιμες ενέργειες- διαγραφή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ.2510222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτερ.4), κ. Δημήτρης Φιλιππίδης ( εσωτερ.1).

Παρακαλούμε, αν έχετε πραγματοποιήσει την ανανέωση σας στο Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αγνοήστε την συγκεκριμένη επιστολή.

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας