Προκήρυξη διαγωνισμού κρεάτων

Δημοσιεύθηκε στις 04/06/2020 16:50

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠρομΗθεια  

ΝΩΠΩΝ Κρεάτων - πουλεριkων και παρασκευασμάτων αυτών  για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου

 

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 5/2020

 

                  1.       Αναθέτουσα αρχή:

 

ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

 

  1. Είδος Διαγωνισµού : Ανοιχτός Διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16.

 

  1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού: Προμήθεια «Νωπών κρεάτων - πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου».

 

  1. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών, δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπικού – ανάγκες Μονάδων κ.λπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ, θα ανέρχεται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (145.285,55 €) περίπου.

 

  1. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την XXIV ΤΘΤ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο, ΤΚ 60200, τηλ. ΟΤΕ: 2352094047, email: n.s.vakalas@army.gr.

 

  1. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού :

 

         α.      Ο διαγωνισµός, θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

         β.      Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική  μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

         γ.      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 23 23:59 Ιουν 20. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δε  θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Λοιπές ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται µέσω του συστήµατος του ΕΣΗΔΗΣ.

 

                    δ.      Η ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης φάσης του διαγωνισμού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς), θα καθοριστεί μετά από ειδοποίηση των συμμετεχόντων.

 

                    ε.       Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονομίας, η Ταξιαρχία, θα προχωρήσει σε μετάθεση κάθε δημοσιευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών και σε υπέρβαση της νέας προθεσμίας, με νεότερη απόφαση αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

  1. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψει μέσω έκπτωσης %, επί της μέσης τιμής του δελτίου τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Δνση Ανάπτυξης/Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

 

  1. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή, θα είναι διάρκειας 1 έτους.

 

  1. Τα έξοδα δηµοσίευσης, θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία.

 

  1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας, ενώ ο μειοδότης/τες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οφείλει/ουν να προσκομίσει/ουν στην ΧΧΙV ΤΘΤ, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5%, επί των κατακυρωθέντων ειδών κατά κατηγορία.

 

  1. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 03 Ιουν 20.

 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας