Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στις 09/06/2020 14:33

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση  Aκίνητης

Περιουσίας

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

                                                                                    Καβάλα,5 / 06 /2020

                                                                                    Αρ. Πρωτ.2280

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας.

Το ακίνητο με εμβαδόν 114 τ.μ. είναι γωνιακό και βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιούχα θέση  στον Α΄ όροφο  της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, στη δεξιά πλευρά του αριστερού  διαδρόμου του Α΄ορόφου εμφανές από την οδό Καράνου.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη   30/6/2020 και ώρα 12.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 1.132 ευρώ (χιλίων εκατόν τριάντα δύο  ευρώ)  μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα πέντε (5) ετών, με δυνατότητα   παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα ευρώ (113 €) ποσό ίσο με το ένα δέκατο ( 1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. πρωτ. 2279 της 5./6/2020 Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση γωνιακού καταστήματος του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την  Δευτέρα   29/6/2020 και ώρα 13.00

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της   ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

          Αγγελίδης Παναγιώτης