Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα

Δημοσιεύθηκε στις 19/06/2020 17:54

Καβάλα, 19/06/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων EnterpriseEuropeNetwork  σας ενημερώνει ότι αρχίζει η υλοποίηση του Έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα».

Το έργο αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS5034827.

 

Αναλυτικότερα:

 • Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 15.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Αντικείμενο του έργου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, η παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, και η πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις, στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/ IEC17024.
 • Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα παρακολούθησης).

 

Τα προγράμματα κατάρτισης\πιστοποίησης είναι τα εξής:

 1. Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
 2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών
 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 5. Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 6. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 7. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων socialmediamarketing
 8. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου ( e-commerce)

 

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα, στην ίδια ιστοσελίδα, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Παρακαλούμε, εφόσον οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2.       Αντίγραφο τίτλου σπουδών (είτε πρωτοβάθμια, είτε δευτεροβάθμια, είτε τριτοβάθμια εκπαίδευση)

3.       Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ και ο  Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΙΚΑ) του υποψήφιου

4.       Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο υποψήφιος θα είναι ο κύριος δικαιούχος) με εμφανή τον IBAN

5.       Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4 και Έντυπο αναγγελίας πρόσληψης Ε3 μέσα από το https://employees.yeka.gr/ δίνοντας ο ωφελούμενος τους κωδικούς TAXISNET

6.       Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) στην οποία να δηλώνει ότι:


  i. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού  Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  ii. Η επωνυμία της επιχείρησης που εργάζομαι είναι …………………………………..
  iii. Ο Α.Φ.Μ της επιχείρησης που εργάζομαι είναι ……………………………
  iv. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ, η ΥΔ που γίνεται μέσα από το www.gov.gr)

 

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα και η αίτηση συμμετοχής περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 109.uhc.gr. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μαζί με την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη μπορούν να υποβληθούν στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ, 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 89Β (εντός του κτιρίου της Λέσχης Ποντίων Καβάλας, στο σίγμα) ΚΑΒΑΛΑ

Ώρες λειτουργίας: 09:15 – 16:45, Δευτέρα – Παρασκευή ή με email στο kavala@apopsi.gr,  με συνημμένα τα δικαιολογητικά και την αίτηση. Για περισσότερες διευκρινήσεις  τηλ. 2510247681-682.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 12 Μαΐου 2020 και μέχρι συμπλήρωση των θέσεων.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας