Η απόφαση για την παράταση της επιστρεπτέας προκαταβολής και τη διεύρυνση των δικαιούχων

Δημοσιεύθηκε στις 23/06/2020 15:43
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η απόφαση ΓΔΟΥ 138/22.6.2020 σχετικά με την παράταση έως 26 Ιουνίου για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά και με τη διεύρυνση των δικαιούχων
 
 
Σχετικά με την διεύρυνση των δικαιούχων η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της απόφασης ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:
 
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την αίρεση υιοθέτησης του σχεδίου τρίτης τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου και υπό την προϋπόθεση ότι:
 
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
 
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ' αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.
 
 
2. Η παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 26η Ιουνίου 2020.»
 
 
 
Δείτε την ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει