Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

Δημοσιεύθηκε στις 25/06/2020 20:46

 

Καβάλα, 25/06/2020

Αρ. Πρωτ.: 2042

Θέμα: Προσωρινός πίνακας  αποτελεσμάτων για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι βάσει της απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου Καβάλας 31/24.06.2020  οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3), για τις θέσεις μηχανικού και οικονομολόγου, είναι οι εξής:

Σύνολο μορίων των υποψηφίων για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3) -  Θέση Οικονομολόγου

ΟΜΑΔΑ 1: ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Μεταπτυχιακό Συναφές

Μεταπτυχιακό μη συναφές

Δεξιότητες-Εμπειρία

Συνέντευξη

Σύνολο μορίων

Σιδερίδου Ελένη

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα

Μόρια 10

Μόρια 5

Μόρια 30

Μόρια 25

70

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μορίων των υποψηφίων για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3) -  Θέση Οικονομολόγου

ΟΜΑΔΑ 1: ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Μεταπτυχιακό Συναφές

Μεταπτυχιακό μη συναφές

Δεξιότητες-Εμπειρία

Συνέντευξη

Σύνολο μορίων

Θεοχαρούλα Θεοχαρίδου

Πτυχίο Οικονομολόγου

Μόρια 10

-

Μόρια 30

Μόρια 22

62

Αναστάσιος Τσολάκης

Πτυχίο στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

Μόρια 10

-

Μόρια 30

Μόρια 20

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας