Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 20/07/2020 11:59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΔΑ:ΨΗΡΤΩΕ6-ΤΧΕ   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                                         ΑΔΑΜ:20PROC006997219                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          Αρ.Πρ.:16788     

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Ημερ.: 09/07/2020

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση : Κύπρου  10              

Πληροφορίες: Β.Συμιτλιώτης                              

Τηλ:  2513 500281                                                    

Fax:  2510 451484                                                                    

email:  supplies@dkavalas.gr   

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS: ΕL 515    

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

      Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.252/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 125.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (155.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV 31321210-7, 31210000-1, 31500000-1, 31520000-7, 31681000-3, 44212250-6.

      Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι το τέλος του έτους. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 10:00πμ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).

 

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ