Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Α΄ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 01/10/2020 13:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση

Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

 

Καβάλα  29/Σεπτεμβρίου/2020

Αρ. Πρωτ. 3828

 

 

 

 

 

                       

 

 

  Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

για την εκμίσθωση του κυλικείου του Α΄ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κυλικείου  του Α΄ ορόφου  της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Το εν λόγω κυλικείο  είναι επιφάνειας εσωτερικού χώρου 48 τ.μ και βρίσκεται κάτω από τον κεντρικό θόλο του κτιρίου, σε γωνιακή θέση, επάνω από την κεντρική είσοδο του πολυκαταστήματος   της Δημοτικής Αγοράς, με άμεση πρόσβαση από όλες τις εισόδους και με δυνατότητα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  σε 20 τ.μ. του κοινόχρηστου χώρου.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21/10/2020 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ (651,00 €)  μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα εννέα  (9) ετών, με δυνατότητα τριετούς  παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε  ευρώ (65 €) ποσό ίσο με το ένα δέκατο ( 1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. πρωτ. 3827/2020 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του  κυλικείου του Α΄ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την  Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 13:00.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα

βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του κυλικείου του Α΄ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00,

Διεύθυνση:Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της  ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

                                                                                   

Αγγελίδης Παναγιώτης