ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 06/10/2020 11:22

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50, Τ.Κ. 65302

Πληροφορίες: Σ. Μαυρομμάτη                                                   Καβάλα, 30.09.2020

Τηλέφωνο: 2510222212                                                               Αριθμ. Πρωτ.2784α

Fax: 2510835946

e-mail: info@chamberofkavala.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας» ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ τους ΟΡΟΥΣ της ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2/2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

-80520000-5Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης
-80521000-2Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης

-80530000-8 Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης

 

εκτιμωμενη αξια συμβασησ

Συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) : 272.000 €

χρηματοδοτηση εργου

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω Πιστώσεων  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ03110059).

διαρκεια εκτελεσησ εργου

Ανώτατη Χρονική διάρκεια του Έργου: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης

ημερομηνια ληξησ καταθεσησ προσφορων

02.11.2020 και ώρα 11:00 π.μ

τοποσ καταθεσησ των προσφορων

Οι προσφορές μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, κατατίθενται στα γραφεία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ομονοίας 50, 65303, Καβάλα)

αντικειμενο

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών κατά τα έτη εφαρμογής της, σχετικά με την δημιουργία των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας και στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καβάλας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν γενική κατάρτιση, εξειδικευμένη κατάρτιση, mentoring, προετοιμασία για ανάπτυξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ 02.11.2020  ΩΡΑ: 11:00 π.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙα αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)

28.09.2020

προσωρινόςΑριθμόςαναφοράς:

ENOTICES-ECAS_CHKAVALA/2020-127036

ημερομηνια δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ

05.10.2020

κωδικοσ nuts

EL51

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ορίζονται στην διακήρυξη και στα παραρτήματά της

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τος οικονομικού φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ, και σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην διακήρυξη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/2015 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν ολόκληρο το έργο. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο εφαρμόζοντας τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 2.3 της παρούσας διακήρυξης.

Εναλλακτική προσφορά απορρίπτεται

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ,  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτην 06.11.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: 00 πμ. από το πιστοποιημένο για το ΕΣΗΔΗΣ αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)

Το πλήρες κείμενοτης παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμα και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.grκαθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη διεύθυνση (URL) www.kcci.gr

Διαδικασίες προσφυγής: Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, τηλ.: +302132141216 fax:+302132141229,email: aepp@aepp-procurement.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας: κα. Σούζη Μαυρομμάτη, Διευθύντρια Επιμελητηρίου Καβάλας (Ομονοίας 50, Καβάλα), τηλ. 2510 222212 (εσωτ. 4), fax: 2510835946, email: info@chamberofkavala.gr

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ

 

Φωτογραφίες