Πρόσκληση "Blue Economy Window"_Bιώσιμη ανάπτυξη ΜΜΕ στη Γαλάζια Οικονομία

Δημοσιεύθηκε στις 15/01/2021 15:41

Καβάλα, 15/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση "Blue Economy Window"_Bιώσιμη ανάπτυξη ΜΜΕ στη Γαλάζια Οικονομία

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει για την Πρόσκληση "Blue Economy Window"_Bιώσιμη ανάπτυξη ΜΜΕ στη Γαλάζια Οικονομία.

Η υπηρεσία EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε μέσω της πλατφόρμας «Blue Invest» ανοιχτή πρόσκληση με τίτλο «Blue Economy Window2020» για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Πρόκειται για μια νέα πρόσκληση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Γαλάζιας Οικονομίας και συνιστά ένα από τα ενδιάμεσα στάδια για την επίτευξη των στόχων της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση «Blue Economy Window», οι ΜΜΕ που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Οικονομία μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένες οντότητες ή ως μέλη κοινοπραξιών στο πρόγραμμα του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2020, οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση έως και 70% για τα έργα τους, με τη μέση συνεισφορά της ΕΕ να κυμαίνεται μεταξύ 700.000 και 2.500.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός νέου περιεκτικού πακέτου υπηρεσιών που προσφέρεται από την πλατφόρμα «Blue Invest» και υποστηρίζει την ετοιμότητα των επενδύσεων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ΜΜΕ και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις Γαλάζιας Οικονομίας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, οργανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς του δημοσίου τομέα.

Στόχοι της πρόσκλησης είναι να:

  • Εισαγάγει νέα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα στην αγορά της γαλάζιας οικονομίας και να βοηθήσει στην προώθηση της ετοιμότητάς τους για την αγορά
  • Αναπτύξει βιώσιμη και καινοτόμο γαλάζια οικονομία στις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης
  • Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε άλλα χρηματοδοτικά σχήματα για τη μελλοντική τους δραστηριότητα.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στις 16 Φεβρουαρίου 2021.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης «Blue Economy Window», τις δραστηριότητες, τα κριτήρια επιλογής καθώς και πρακτικές συμβουλές, μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες παρουσιάσεις:

Επιπλέον, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση δημοσιεύονται στη σελίδα: Frequently Asked Questions (FAQ)<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTendertype=1;categories=;programme=EMFF;actions=;keyword=;period=null>

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας