Πρόσκληση COS-TOURINN-2020-3-04: Αφομοίωση της καινοτομίας και ψηφιοποίηση στον τουριστικό τομέα

Δημοσιεύθηκε στις 15/01/2021 15:42

Καβάλα, 15/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση COS-TOURINN-2020-3-04: Αφομοίωση της καινοτομίας και ψηφιοποίηση στον τουριστικό τομέα

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει για την Πρόσκληση COS-TOURINN-2020-3-04: Αφομοίωση της καινοτομίας και ψηφιοποίηση στον τουριστικό τομέα.  Γενικός στόχος της Πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της χρήσης της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας από τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της οικοδόμησης της σχετικής δυναμικής.

Η δράση στοχεύει να:

 • ενισχύσει τη διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και, ειδικότερα, την ενσωμάτωση των τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων σε διακρατικά και διαπεριφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας, ώστε να διευκολυνθεί η έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη των ΜΜΕ τουρισμού,
 • συνεισφέρει στην ανάπτυξη ικανότητας και δεξιοτήτων στις ΜΜΕ ώστε να κάνουν καλύτερη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον τουρισμό,
 • καλλιεργήσει τις καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της τουριστικής διαχείρισης και της τουριστικής προσφοράς μέσα από τη συνεργασία στο εσωτερικό του τουριστικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ΣΔΙΤ.

Ειδικότερος στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη και εγκαθίδρυση διακρατικών και διατομεακών σχημάτων υποστήριξης τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας για ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και έξυπνες τουριστικές λύσεις από τις ΜΜΕ στο τουριστικό οικοσύστημα.

Τύποι δραστηριότητας

Διακρατικές κοινοπραξίες/ δίκτυα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (όπου συμπεριλαμβάνονται φυτώρια επιχειρήσεων, επιταχυντές και οργανισμοί επιχειρηματικής υποστήριξης που παρέχουν υποστήριξη σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με παρόχους τεχνολογίας για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, επεξεργασίας δεδομένων και παρόμοιων υπηρεσιών, ψηφιακών λύσεων, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα, επαγγελματικές ενώσεις) θα λειτουργήσουν ως μεσάζοντες, οργανώνοντας εξειδικευμένες δραστηριότητες για τουριστικές ΜΜΕ σε διαφορετικές χώρες που μετέχουν σε προγράμματα COSME.
Κάθε κοινοπραξία θα διοργανώνει και θα παράσχει άμεση στήριξη στις επιχειρήσεις για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν νέες, καινοτόμες προσεγγίσεις σε υπηρεσίες και διαδικασίες με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης θα διευκολύνει τη διακρατική/ διασυνοριακή συνεργασία για να ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση από ομότιμους επαγγελματίες, καθώς και την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών για την ενίσχυση της απορρόφησης της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στον τουρισμό.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην Πρόσκληση και στις Οδηγίες για την Απόδοση Χρηματοοικονομικής Στήριξης σε Τρίτα Μέρη (Τουριστικές ΜΜΕ).


Επιλεξιμότητα Υποψηφίων

Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις που καταθέτουν φορείς πλήρως ή μερικώς δημόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να έχουν συσταθεί και να είναι καταγεγραμμένοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα (δεν πρόκειται για εξαντλητική λίστα):

 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι)
 • Μη κυβερνητικοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν φυτώρια και επιταχυντές επιχειρήσεων, εργαστήρια, θερμοκοιτίδες καινοτομίας, πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και κάθε άλλο συναφή οργανισμό με αποδεδειγμένη δυναμική και εμπειρία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων επιχειρηματικής υποστήριξης που απευθύνονται σε ΜΜΕ
 • Δημόσιες αρχές και δημόσιοι φορείς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και τα δίκτυα ή οι ενώσεις τους σε Ευρωπαϊκό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή οργανισμοί μου δρουν για λογαριασμό μια δημόσιας αρχής, είναι αρμόδιοι ή ενεργοί στον τουριστικό τομέα, στο πεδίο της οικονομίας, της βιομηχανίας, της επιχειρηματικής υποστήριξης ή συναφή πεδία
 • Διεθνείς οργανισμοί
 • Ιδιωτικές και κερδοσκοπικές οντότητες, συμπεριλαμβανόμενων των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) οι οποίες  δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
 • Ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανόμενων των πανεπιστημίων, και των ερευνητικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην υποστήριξη επιχειρήσεων.

Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

Συνδεδεμένα τρίτα μέρη, πχ νομικές οντότητες που διαθέτουν νομικό ή κεφαλαιουχικό σύνδεσμο με τους αιτούντες, και οι οποίες δεν έχουν περιορισμό στο πεδίο δράσης ούτε έχουν συσταθεί για τη συγκεκριμένη δράση (αναφέρονται και ως συνδεδεμένες οντότητες), μπορούν να λάβουν μέρος ως αιτούντα, προκειμένου να δηλωθούν επιλέξιμα έξοδα.

Επιλέξιμες είναι μόνο οι αιτήσεις που προέρχονται από νομικές οντότητες που έχουν διαπιστωμένα έδρα σε:

 • Κράτη μέλη της ΕΕ
 • Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού του COSME.

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμες και συμμετοχές από νομικές οντότητες του ΗΒ.
Επιλέξιμες κοινοπραξίες.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, μια πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί από κοινοπραξία που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. να αποτελείται αυστηρά από 5 ως 10 μέλη/ εταίρους, διακριτές μεταξύ τους νομικές οντότητες
 2. να καλύπτει τουλάχιστον 5 επιλέξιμες χώρες (σύμφωνα με εκείνες που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο στο Τμήμα 6.1
 3. να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία, αλλά όχι περισσότερες από δύο δημόσιες αρχές και φορείς, όπως ορίζεται στο Τμήμα 6.1
 4. να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν οργανισμό υποστήριξης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Τμήματα 6.1 και 8.2.

Κάθε κοινοπραξία προβλέπεται να υποστηρίξει άμεσα (συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοοικονομικής υποστήριξης) συνολικά τουλάχιστον 60 τουριστικές ΜΜΕ, από τουλάχιστον τρεις (3) επιλέξιμες χώρες. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην Πρόσκληση και στις Κατευθυντήριες για τα Τρίτα Μέρη που Δέχονται Χρηματοοικονομική Στήριξη (Τουριστικές ΜΜΕ).

Το χρονοδιάγραμμα κάθε σχεδίου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 μηνών.
Κάθε υποψήφια ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν υπεύθυνο ομάδας (project manager) και τουλάχιστον έναν εμπειρογνώμονα του τουρισμού.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων εκτιμάται στα 8εκ Ευρώ.

 • Η μέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο θα ανέρχεται στο 1εκ Ευρώ.
 • Η Υπηρεσία προσδοκά να χρηματοδοτήσει από 8 ως 11 προτάσεις.
 • Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% των συνολικών επιλέξιμων εξόδων.
 • Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

  Υποβολή Προτάσεων

Προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2021, 18:00 ώρα Ελλάδας.
Ο σύνδεσμος για το σύστημα υποβολής των προτάσεων βρίσκεται στη διεύθυνση Funding and Tenders Portal.

Ερωτήσεις/ Απαντήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση EASME-COSME-TOUR-INNO@ec.europa.eu. Μόνο τα ερωτήματα που θα στέλνονται στη διεύθυνση αυτή θα απαντώνται. Απαντήσεις θα δημοσιεύονται περιοδικά στη σελίδα σε εύλογα διαστήματα. Τελευταία ημερομηνία για υποβολή ερωτημάτων είναι επτά ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για υποβολή αίτησης.          

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας