Ανανέωση ειδικού μητρώου εξαγωγέων

Δημοσιεύθηκε στις 01/02/2021 18:08

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και  συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων.

 Η Υπηρεσία μας συνεχίζει την ανανέωση  του ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΔΕ 124 / 12.12.2016). Κύριος στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χωρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

 Σημειώνεται ότι η υπηρεσία μας την τρέχουσα χρονιά δέχτηκε πάρα πολλές περιπτώσεις εταιρειών κατά τις οποίες απαιτήθηκε η ειδική άδεια του εξαγωγέα

Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την εξαγωγική σας επωνυμία βάση της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση με την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

 

Α)Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάση της προηγούμενης νομοθεσίας:

 

Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης ανανέωσης και να υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Διπλότυπο είσπραξης με κωδικό ΚΑΕ 1450189001 ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου (ΔΟΥ) αξίας 9 ευρώ. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο παράβολο δεν εντάσσεται στο ηλεκτρονικό παράβολο (e–παράβολο).
  1. Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή:
  1. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση, για Ο.Ε. και Ε.Ε. από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι εταίροι.
  2. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση, για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. από την οποία να προκύπτει η διαχείριση.
  3. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ή πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία 2018 - 2020, (συνημμένο έντυπο).

 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
    «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.»

 

Β) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Καβάλας:

 

Για την καταχώρηση της εξαγωγικής επιχείρησης στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης επικαιροποίησης και να υποβληθεί στο Επιμελητήριο Καβάλας.

 

Προθεσμία μέχρι τις 31/03/2021

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας  2510-222212 κα. Σούζη Μαυρομάτη (εσωτ.4) , κ. Δημήτρης Φιλιππίδης (εσωτ.1)

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                        

      Μάρκος Δέμπας