Πέμπτη(5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» (AΜΘ86)

Δημοσιεύθηκε στις 23/03/2021 20:34