Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελέχους Υποστήριξης (Θέση Μηχανικού) του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

Δημοσιεύθηκε στις 22/04/2021 18:13

Καβάλα, 22/04/2021

Αρ. Πρωτ: 925

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανοιχτής Πρόσκλησης

για την Επιλογή Στελεχους Υποστήριξης (θεση μηχανικου)

του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου

της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, λαμβάνοντας υπόψη:

•     Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο

•     Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).

•     Τη με αρ. πρωτ. 4327/1489/Α3/28.6.2019 (ΑΔΑ:  6ΜΥΝ465ΧΙ8-34Ρ) Απόφαση για την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας», όπως ισχύει

•     Τη με αριθμ. 22/30.10.2019 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας για την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ και ,

•     Τη με αριθμ. 26/26.02.2020 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την με αριθμ. 53/28.01.2020 σχετική Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας για την  απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Καβάλας»,

  • Τη με αριθμ. 40/21.04.2021 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την με αριθμ. 89/15.04.2021 σχετική Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας για την Ανοιχτή Πρόσκληση επιλογής Στελέχους Υποστήριξης (Θέση Μηχανικού) της υλοποίησης με επιχορήγηση για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ, του Υποέργου (3) «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Καβάλας»,

 

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικό πρόσωπο, ενός (1) Μηχανικού, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες ως μέλος Ομάδας του Έργου

Το Στέλεχος Υποστήριξης για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 28/02/2022. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για το Υποέργο είναι 70.000,00€. Η συνολική αμοιβή της σύμβασης μίσθωσης έργου θα υπολογιστεί βάσει του ασφαλιστικού καθεστώτος του στελέχους που θα απασχοληθεί στο έργο, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να ξεπερνά τα 750 ευρώ ως καθαρές αποδοχές μηνιαίως. Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά σε τριμηνιαία βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσηςενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chamberofkavala.gr,  μέχρι τις 06/05/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., με συνημμένα τα απαραίτητα  έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελέχους Υποστήριξης (θέση Μηχανικού)

του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)