Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 11/05/2021 18:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΔΑ: 6Ο4ΒΩΕ6-Θ0Ο                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ. 12190/10-05-2021                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 4,  Τ.Κ. 65403

Πληροφορίες: Χινίσογλου Δέσποινα                              

Τηλέφωνο: 2513500082                                               

e-mail: supplies@dkavalas.gr  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

 «προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»    

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 119/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΞΠΩΕ6-ΘΓΘ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια Οικοδομικών Υλικών, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα για το σύνολο όμως των ειδών της ομάδας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 74.397,40 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010, του Ν. 4782/2021. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού  της μελέτης,  εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 21/05/2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513 500082 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  www.eprocurement.gov.gr.

 

                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ