ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 17/05/2021 15:55

Ημερομηνία 17/05/2021                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αρ. Πρωτ.: 12826              

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                                              ΑΔΑ: ΨΕ3ΧΩΕ6-0ΡΒ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                        

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 

Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 4 Τ.Κ. 65403              

Πληροφορίες: Δ. Μελισσόπουλος                             

Τηλ:  2513 500080                                                                                                                      

emailsupplies@dkavalas.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS: ΕL 515   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΣ 5031235  )

 

     Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 167/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΒΥΩΕ6-8Η8) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΣ 5031235  ), εκτιμώμενης αξίας 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 0% και 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

    Τα CPV είναι: 79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης), 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης), 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης), 85312320-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών). Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζονται οι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  με δυνατότητα παράτασης. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515).

      Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12818/17-05-2021 Διακήρυξης.

      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

      Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν. 4270/2014 του Ν. 4250/2014 και Ν. 4782/2021. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (4.800,00 €).

      Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 12/05/2021 με ηλεκτρονική αποστολή.

      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 17/06/ 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

                                                                                                                   ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ