Ανοικτή πρόσκληση για την επιλογή στελέχους υποστήριξης του Επιμελητήριου Καβάλας Υποέργο 10 του Έργου:«Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία»

Δημοσιεύθηκε στις 29/09/2021 16:12

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ομονοίας 50, Καβάλα

Τ.Κ. 65302, Π.Ε. Καβάλας

Τηλ: 2510-222212

Email: info@chamberofkavala.gr

Πληροφορίες: Σούζη Μαυρομμάτη

Καβάλα, 29/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 2002

 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Απευθύνει ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή στελέχους υποστήριξης του Επιμελητήριου Καβάλας στο πλαίσιο του Υποέργου 10 (πρώην υποέργο 19) για την εποπτεία και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου με τίτλο: «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία», της ενταγμένης Πράξης με MIS 5069307.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διεύθυνση: Ομονοίας 50, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510-222212

Email: info@chamberofkavala.gr

 1. Τίτλος Σύμβασης: «Εποπτεία και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου».
 2. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Εποπτεία και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, εκτιμώμενης αξίας 46.500,00 € με ΦΠΑ 24%.
 3. Συνοπτική Περιγραφή – Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Εποπτεία και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία», σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ΕΥΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση περιλαμβάνει την διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου [Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στην αναλυτική πρόσκληση].
 4. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 34 Μήνες.
 5. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Εκτέλεσης προϋπολογισμού, Κωδ. ΣΑΕ 0861 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από το εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου 2020ΣΕ08610020).
 6. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.kcci.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
 7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των αιτήσεων: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 4314/2014. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chamberofkavala.gr, μέχρι τις 20/10/2021 και ώρα 23:59 μ.μ.
 8. Γλώσσα σύνταξης των αιτήσεων είναι η Ελληνική.
 9. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση.
 10. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ

 

29 Σεπτεμβρίου 2021