Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Δράσεις Ανάπτυξης Αγορών» της Πράξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία»

Δημοσιεύθηκε στις 01/10/2021 22:23

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ομονοίας 50, Καβάλα

Τ.Κ. 65302, Π.Ε. Καβάλας

Τηλ: 2510-222212

Email: info@chamberofkavala.gr

Πληροφορίες: Σούζη Μαυρομμάτη

 

Καβάλα, 01/10/2021

Αρ. Πρωτ.:2032

ΑΔΑΜ: 21PROC009295606

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 για την αναζήτηση νέων αγορών και τη βελτίωση των συνθηκών τοποθέτησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, της ενταγμένης Πράξης με MIS 5069307, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διεύθυνση: Ομονοίας 50, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510-222212

Email: info@chamberofkavala.gr

 1. Τίτλος Σύμβασης: «Δράσεις ανάπτυξης αγορών».
 2. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές, εκτιμώμενης αξίας 38.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. – (CPV): 79300000-7.
 3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 4. Συνοπτική Περιγραφή – Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την αναζήτηση νέων αγορών της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία», με κωδικό MIS 5069307. Το έργο περιλαμβάνει την ποιοτική έρευνα αγοράς και τον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών, τον προσδιορισμό απαιτήσεων των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για τις 5 χώρες-στόχους, καθώς και την ποσοτική έρευνα αγοράς και ανάλυση της κατανάλωσης των 5 αγορών-στόχων της Πράξης. [Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στην αναλυτική πρόσκληση (διακήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού].
 5. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 6. Συνολικός προϋπολογισμός:

38.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

9.120,00 € Φ.Π.Α. (24%)

 1. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 5 Μήνες.
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό ανέρχεται στα επτακόσια εξήντα ευρώ (760,00 €) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Εκτέλεσης προϋπολογισμού, Κωδ. ΣΑΕ 0861 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από το εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου 2020ΣΕ08610020).
 4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.kcci.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
 5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με το άρθρο 2.4 «Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών» της αναλυτικής Πρόσκλησης.
 6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/10/2021, Ώρα 14:00.
 7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/10/2021, Ώρα 23:59.
 8. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών, θα γίνει στις 01/11/2021, Ώρα 14:00.
 9. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.
 12. Οι προσφορές αφορούν το σύνολο του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
 13. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 14. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ

01 Οκτωβρίου 2021

 

 

 

ΑΔΑΜ 21PROC009295725