Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων του Δήμου Παγγαίου

Δημοσιεύθηκε στις 23/12/2021 17:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 22.12.2021

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 22302

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρ. μελ. 1567/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 & 15) ή της τιμής όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστού έκπτωσης ανά τμήμα (για τα τμήματα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 16)

Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV)

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10%[€]

1

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

15811000-6

35.568,50

2

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

15811000-6

110.248,55

3

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)

15500000-3

312.253,89

4

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

15000000-8

82.703,31

5

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

15000000-8

448.857,81

6

ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

03221200-8

51.043,57

7

ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

03221200-8

104.655,06

8

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

15100000-9

49.243,31

9

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

15100000-9

187.920,24

10

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

03311000-2

21.906,18

11

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ

03311000-2

55.653,63

12

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)

15331170-9

13.447,00

<strike>13</strike>

<strike>ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ</strike>

<strike>15894200-3</strike>

<strike>7.053,84</strike>

<strike>14</strike>

<strike>ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ</strike>

<strike>15894200-3</strike>

<strike>2.753,14</strike>

<strike>15</strike>

<strike>ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)</strike>

<strike>15860000-4</strike>

<strike>21.461,86</strike>

16

ΕΛΑΙΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.)

15411100-3

121.760,66

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.790.283,50€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 10% και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι, χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (όσο αφορά τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24.01.2022 και ώρα 15:00:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28.01.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.

Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016

β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 15.600,00 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:

360,00 € για το τμήμα 1.

1.080,00 € για το τμήμα 2.

3.050,00 € για το τμήμα 3

800,00 € για το τμήμα 4.

4.370,00 € για το τμήμα 5.

500,00 € για το τμήμα 6.

1.020,00 € για το τμήμα 7.

480,00 € για το τμήμα 8.

1.830,00 € για το τμήμα 9.

220,00 € για το τμήμα 10.

550,00 € για το τμήμα 11.

140,00 € για το τμήμα 12.

<strike>70,00 € για το τμήμα 13.</strike>

<strike>25,00 € για το τμήμα 14.</strike>

<strike>200,00 € ευρώ για το τμήμα 15.</strike>

Τα τμήματα 13, 14 & 15 αποσπώνται από τον διαγωνισμό, καθότι πληρούν της προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.  10 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 403/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη των 80.000,00€ και η συνολική αξία των τμημάτων 13, 14 & 15 δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων (34.395,724/1.790.283,500 = 1.92%).

1.200,00 € για το τμήμα 16.

γ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ[1] με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 100% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ