ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 19/01/2022 17:45
ΑΔΑ:9ΤΟΤΩΕ6-ΑΟΧ
 
Ημερ.: 17/01/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 1216
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 584/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΧ98ΩΕ6-Μ0Φ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 845.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.047.800,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής ανά τμήμα. Τα είδη είναι: Τμήμα Α1 (Απορριμματοφόρο όχημα, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 6 κυβικών μέτρων CPV 34144510-6) Τμήμα Α2 (Απορριμματοφόρο όχημα, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων CPV 34144510-6), Τμήμα Α3 (Απορριμματοφόρο όχημα, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου,
χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων CPV 34144510-6), Τμήμα Α4 (Καλαθοφόρο όχημα CPV 42415100-9), Τμήμα Α5 (Αλατοδιανομέας χωρητικότητας 2 κυβικών μέτρων CPV 34144420-8), Τμήμα Α6 ( Αλατοδιανομέας χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων CPV 34144420-8), Τμήμα Α7 (Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με γερανό και αρπάγη CPV 34142000-4), Τμήμα Α8 ( Υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου κι επισκευής δρόμων CPV 42990000-2). Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και όχι μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες και μέχρι τις 31/12/2022. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας / Δήμος Θάσου (EL 515).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 1050/14-01-2022 Διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν. 4270/2014 του Ν. 4250/2014, και του Ν. 4782/2021. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος
ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 10/01/2022 με ηλεκτρονική αποστολή.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 16/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ