Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 02/03/2022 14:02

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

 

Καβάλα 25/2 /2022

Αρ. Πρωt. 495

 

 

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής  Δημοπρασίας

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου, με συνολικό εμβαδόν 72 τ.μ, (ως ενιαίο χώρο δύο συνενωμένων καταστημάτων, των  1.54 και 1.55 επιφάνειας 36.τ.μ. έκαστο), στο κέντρο του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς, στη δεξιά πλευρά του βορειοανατολικού διαδρόμου της Δ.Α.Κ., παραπλεύρως της εισόδου από την οδό Αριστοτέλους.

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11/3/2022 και ώρα 11.15 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων σαράντα οκτώ  ευρώ (448 €) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα   παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία επτά (07) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων ευρώ και  ογδόντα  λεπτών  (44,8 €)  ποσό ίσο με το ένα δέκατο  (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, εάν πρόκειται και για τα δύο καταστήματα η είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (22,4 €)  , για το ένα από τα δύο καταστήματα.

Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 499 της 25/2/2022 Διακήρυξη Επαναληπτικής  Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 1.54 και 1,55  χώρου  του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την Πέμπτη 10/3/2022 και ώρα 13.00.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,

Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

Ο Πρόεδρος της   

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

                                                                               Παναγιώτης Αγγελίδης