Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμου εξοπλισμού για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών του Δήμου Καβάλας».

Δημοσιεύθηκε στις 18/03/2022 15:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                              ΑΔΑ:  9ΛΑ2ΩΕ6-Σ3Α 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                           

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7293/17-03-2022

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                   

Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 2              

Πληροφορίες: Χινίσογλου Δέσποινα                             

Τηλ:  2513500082                                                   

emailsupplies@kavala.gov.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS: ΕL 515   

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

      Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 44/2022 (ΑΔΑ 6ΛΓ9ΩΕ6-0ΛΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμου εξοπλισμού για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών του Δήμου Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 191.151,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (225.775,03 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 102.300*13% & 88.851,64 * 24%) με CPV: 33196200-2.

      Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4250/2014, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4782/2021.  Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ ανά τμήμα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Τρίτη, 05/04/2022 και ώρα 10:30 π.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513500082).

                                                                                               

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

                                                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ