Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Δημοσιεύθηκε στις 28/03/2022 11:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ελευθερούπολη, 23.03.2022

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 4613

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Αρ. μελ. 1011/2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου  προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   τιμής , για την εκτέλεση της Υπηρεσίας:  «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»  εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 265.955,20€.

2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :http://www.promitheus.gov.gr,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό  Αύξον Αριθμό 158029

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25923 50057, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Στάγκος Ευάγγελος

3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08.04.2022 και ώρα 15:00.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.

5. Πίστωση: 265.955,20 (ΑΑΥ: 64/2022, ΚΑΕ: 20/6277.001)

6. Χρηματοδότηση: Τακτικά

7.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.289,00 €

8. Λόγοι αποκλεισμού/αποκλεισμός οικονομικού φορέα: άρθρο 73-74 του Ν.4412/2016

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.

 

                                                                                                       Ελευθερούπολη,  23/03/2022

                                                                                               

                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ