Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στις 01/04/2022 16:19

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Διεύθυνση Διοικητικής &

Οικονομικής Υποστήριξης

Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 831388 (εσωτ.6)

Ηλ. Δ/νση: supplies@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

 Καβάλα, 29/03/2022

                                                                Αρ. Πρωτ.: 766                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υλοποίηση του Υποέργου 1

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της πράξης με τίτλο «Blue Cosmopolis»

 

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 19/2022 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων» της πράξης με τίτλο «Blue Cosmopolis», εκτιμώμενης αξίας 74.394,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (59.999,95€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1. Ηχητικός εξοπλισμός (CPV 32342410-9), Τμήμα 2. Φωτιστικός εξοπλισμός (CPV 31500000-1), Τμήμα 3. Καρέκλες πτυσσόμενες (CPV 39112000-0), Τμήμα 4. Κιόσκια & Σκίαστρα πτυσσόμενα (CPV 39522120-4, 39522130-7), Τμήμα 5. Κάγκελα περίφραξης-Μπαριέρες (CPV 34928220-6), Τμήμα 6. Πάγκοι εργασίας (CPV 39151200-7), Τμήμα 7. Πάγκοι καθίσματα (CPV 39113300-0).  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5074856) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ08610062).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 717/22.03.2022 Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.4270/2014 και του Ν.4250/2014.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των 1.199,92 €, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Τρίτη, 19 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00π.μ.

Περίληψη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510-831388 (εσωτ. 6).

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελίδης Παναγιώτης