Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Παγγαίου

Δημοσιεύθηκε στις 05/04/2022 18:22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 05.04.2022

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 5345

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρ. μελ.1507/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα τμήματα 1 – 6).

Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV)

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09135100-5

1.245.386,56

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ

09134100-8 & 09132100-4

1.746.602,00

3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

09134100-8 & 09132100-4

356.004,00

4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

09134100-8 & 09132100-4

98.208,00

5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΟΡΦΑΝΟΥ

09134100-8 & 09132100-4

284.394,00

6

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΠΙΕΡΕΩΝ

09134100-8 & 09132100-4

98.208,00

7

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

09210000-4

216.823,91

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.045.626,47€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι, χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (όσο αφορά τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02.05.2022 και ώρα 15:00:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 06.05.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 158386) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.

Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016

β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 32.600,00 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:

10.000,00 (δέκα χιλιάδες) ευρώ για το τμήμα 1

14.000,00 (δεκατέσσερις) ευρώ για το τμήμα 2

2.900,00 (δύο χιλιάδες εννιακόσια) ευρώ για το τμήμα 3

800,00 (οκτακόσια) ευρώ για το τμήμα 4

2.300,00 (δύο χιλιάδες τριακόσια) ευρώ για το τμήμα 5

800,00 (οκτακόσια) ευρώ για το τμήμα 6

1.800,00 (χίλια οκτακόσια) ευρώ για το τμήμα 7

γ) Υ.Δ. συνεργαζόμενου πρατηρίου (εφόσον υπάρχει)[1]

δ) τεχνική προσφορά

ε) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ[2] με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 


[1]       Αφορά την προμήθεια καυσίμων & την προμήθεια ανταλλακτικών.

[2]       Ε.Σ. 2017  - 206 Π ΚΤ7, 2017 – 249 Π ΚΤ7