ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Πρότυπο Σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας»

Δημοσιεύθηκε στις 16/05/2022 12:24

                                                                                            ΑΔΑ: 9147ΩΕ6-ΤΡΝ                                                                                                                                                                                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  12093/13-05-2022       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (OTA Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                      

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 

Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 4              

Πληροφορίες: Χινίσογλου Δέσποινα                             

Τηλ:  2513 500082                                                                                                                       

email:  supplies@dkavalas.gr  

https:// www.kavala.gov.gr

NUTS: ΕL 515   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «Πρότυπο Σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας ΜΕ CPV: 38000000-5, 48000000-8, 79340000-9 ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

 

     O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 150/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΚ2ΩΕ6-ΕΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Πρότυπο Σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανά τμήμα, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 206.495,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (256.053,80 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά), 48000000-8 Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής, 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό: 158649, 160858 και 160849 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4250/2014 και του Ν. 4782/2021. Η διάρκεια της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ 1: σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, για το ΤΜΗΜΑ 2: σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και για το ΤΜΗΜΑ 3: σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Για το σύνολο της προμήθειας η διάρκεια ορίζεται σε 12 μήνες. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας  (EL 515).

      Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 12086/13-05-2022 Διακήρυξης.

      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

      Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού  της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (4.129,90 €), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ, για την οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας, ήτοι για το ΤΜΗΜΑ 1: 2.920,00 € <Δύο Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι> Ευρώ, για το ΤΜΗΜΑ 2: 1.100,00 € <Χίλια Εκατό> Ευρώ και για το ΤΜΗΜΑ 3: 109,90 € <Εκατό Εννέα> Ευρώ και <Ενενήντα> Λεπτά.

      Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily  στις 04/05/2022 καθώς και η διόρθωση αυτής στάλθηκε για δημοσίευση στις 06/05/2022 (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με ηλεκτρονική αποστολή.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Τρίτη 14/06/2022 και ώρα 15:00

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                               

                                                                                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ