Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας».

Δημοσιεύθηκε στις 09/06/2022 12:25