ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 30/11/2022 11:25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 28.11.2022

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 21861

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ. 1578/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 30200000-1

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 47.864,00 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option), του ΦΠΑ και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι  το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Ε.Δ. μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19.12.2022 και ώρα 15:00:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23.12.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 178151) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.

Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016

β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 400€

γ) τεχνική προσφορά

δ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ