ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 14/03/2023 20:35
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network σας ενημερώνει ότι οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να προχωρήσουν στην ανανέωση των αδειών τους στο Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network σας ενημερώνει ότι οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να προχωρήσουν  στην ανανέωση των αδειών τους στο Επιμελητήριο Καβάλας που είναι εγγεγραμμένοι.

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022, θα πρέπει να γίνουν από 1-1-2023 ως 31-3-2023. Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4583/18-12-2018, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος, υποβάλλουν στο επιμελητήριο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων:

 1. Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της
 2. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί
 3. Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
 4. Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
 5. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
 6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται
 7. Προηγούμενη βεβαίωση και ταυτότητα ασφαλιστή
 8. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής)
 9. Συνδρομή 10 ευρώ  και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση
 10. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014(15 ώρες για κάθε έτος)
 11. Το Ποινικό μητρώο  θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Καβάλας μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών εταιριών:

Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας:

 1. Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της
 2. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί
 3. Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης
 4. Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
 5. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
 6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ
 7. Προηγούμενη βεβαίωση και ταυτότητα ασφαλιστή.
 8. Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής)
 9. Συνδρομή 50 ευρώ (για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), 70 ευρώ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 100 ευρώ (για ΑΕ ) και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση
 10. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014(15 ώρες για κάθε έτος)
 11. 11.Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Καβάλας μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Τα πιστοποιητικό (2) και ( 4)προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία).

Ακόμη  οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα προβούμε στις νόμιμες ενέργειες- διαγραφή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ.2510222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτερ.4), κ. Δημήτρης Φιλιππίδης ( εσωτερ.1).