Επιδοτούμενα Σεμινάρια ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009)

Δημοσιεύθηκε στις 16/02/2009 06:27
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων "Enterprise Europe Network", προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ ΜΕ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις  που απασχολούν  1-25 άτομα. Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 50 ωρών  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Πληροφορική 2. Βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών (Βουλγάρικα) 3. Βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών  (Τούρκικα) 4. Βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών  (Ρώσικα) 5. Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών Marketing 6. Κοστολόγηση 7. Βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών (Βουλγάρικα) στη Θάσο Στα εν λόγω σεμινάρια,  θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%. Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των διακοσίων πενήντα        (250,00 €  ) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα

συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)
  2. Στοιχεία καταρτιζομένων  (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  για κάθε καταρτιζόμενο
  4. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι
υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού
Απαιτούνται 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις επιχείρησης και 2 Δηλώσεις Καταρτιζομένων για κάθε σεμινάριο με πρωτότυπη σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου
Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει  ένα (1) σεμινάριο
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στo Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Α. Νεστορίδου και Σ.  Μαυρομμάτη, τηλ: 2510  222212 Υποβολή αιτήσεων μέχρι  Πέμπτη  5 Μαρτίου  2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ