Κουπόνια Καινοτομίας

Δημοσιεύθηκε στις 16/03/2009 05:54
Το Επιμελητηρίου Καβάλας, μέλος του δικτύου στήριξης επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ENTERPRISE EUROPE NETWORK», ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι προκηρύχθηκε από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης η δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικώς με πρώτη ημέρα υποβολής την 26/3/2009.  Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με  σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.    Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλήματος ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Κάθε κουπόνι καινοτομίας έχει μέγιστη ονομαστική αξία 7.000 Ευρώ.  Στην αξία του κουπονιού δεν εμπεριέχεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.   Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις: Δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, χαρακτηρίζονται ΜΜΕ σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια, απασχολούν 0-20 εργαζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας, έχουν δραστηριότητα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, δεν βρίσκονται υπό εκκαθάριση, δεν παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα του τομέα γεωργίας, δεν ανήκουν στον κλάδο αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα άνθρακα, οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογ. τρίτων, δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παράβαση Κοιν. Κανονισμών  ή Εθν. Νομοθεσίας δεν έχουν λάβει ενίσχυσης ήσσονος σημασίας από επιδοτούμενα προγράμματα μεγαλύτερες από 200.000 € (κανόνας de minimis).   Επίσης, επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που ασκούν συγκεκριμένες δραστηριότητες που περιγράφονται στον οδηγό του προγράμματος (κυρίως μεταποιητικές - Κωδικοί Κλάδου ΣΤΑΚΟΔ 03 15, 17-22, 24-33, 35-36 όπως και 37, 72.3, 72.4 και 73).   Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 8.400.000 Ευρώ.  Για την Περιφέρεια του Στόχου 1 (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιον. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα) η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.198.000 με μέγιστο αριθμό κουπονιών τα 314.  Επισημαίνεται ότι για τις οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 θα υπάρχει ένας αύξοντας  αριθμός.   Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραφείο Αρωγής - Help Desk - από 26 Μαρτίου 801 11 24900) www.gsrt.gr .   Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου για πρόσθετες πληροφορίες. Σημεία επικοινωνίας: Σούζυ Μαυρομμάτη, Διευθύντρια (εσωτ. 4) Όλγα Καζιάνη Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων (εσωτ. 2). Τηλ. Επιμελητηρίου: 2510833964