Πρεσβείες – Επιμελητήρια – Ιδιώτες

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Επιμελητήριο.  Επικοινωνήστε με την υπηρεσία (2510833964, εσωτ. 2, 4 και info@chamberofkavala.gr ) .