Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους

Δημοσιεύθηκε στις 18/11/2020 16:58

                                                                                                                                               ΑΔΑ:  Ω3ΦΨΩΕ6-Λ38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Καβάλα,   18/11/2020     

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                             Αρ. Πρωτ.:  30308

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ

 

     Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 457/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΖΣΟΩΕ6-ΘΡΛ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας - Θάσου, εκτιμώμενης αξίας 752.783,49 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (853.734,44 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13%, 24% & 6%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.

    Τα είδη του Τμήματος 1 (Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% CPV 15800000-6) είναι: τα ξερά φασόλια (CPV 03221210-1), το γάλα υπερυψηλής θερμοκρασίας (UHT) (CPV 15511210-8), τα μακαρόνια σπαγγέτι Νο6 (CPV 15851100-9), το ρύζι λευκό (τύπου καρολίνα) (CPV 03211300-6), το κριθαράκι (CPV 15851100-9), οι φακές (CPV 03212211-2), το αλεύρι για όλες τις χρήσεις (CPV 15612100-2), το μέλι θυμαριού ή πεύκου (CPV 15831600-8), η κρέμα δημητριακών (CPV 15884000-8), η κρέμα ρυζάλευρου (CPV 15884000-8), το ψωμί για τοστ (CPV 15811200-8) του Τμήματος 2 (Τυροκομικά Προϊόντα  CPV 15540000-5) είναι το Τυρό Φέτα ΠΟΠ (CPV 15542300-2), του Τμήματος 3 (Είδη Οπωροπωλείου CPV: 03221200-8) είναι οι πατάτες (CPV: 03212100-1), του Τμήματος 4 (Κρέας CPV: 15110000 - 2) είναι το βόειο κρέας (μοσχάρι) (CPV 15111200-1) και το χοιρινό κρέας (CPV 15113000-3), του Τμήματος 5 (Νωπά Πουλερικά CPV: 15112000-6) είναι το κοτόπουλο νωπό (CPV: 15112130-6), του Τμήματος 6 (Ελαιόλαδο, CPV: 15411110 - 6) είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (CPV 15411110-6), του Τμήματος 7 (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής CPV 39830000-9) είναι τα μωρομάντηλα (CPV:33711430-0), το υγρό πλυντηρίου ρούχων (CPV 39831200-8), το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης (CPV 39830000-9), το υγρό απορρυπαντικό πιάτων (CPV 39832000-3), το κρεμοσάπουνο 500ml με αντλία (CPV: 33711900-6), το χαρτί υγείας (CPV: 33760000-5) και το υγρό καθαρισμού τουαλέτας (CPV:39831600-2), του Τμήματος 7.1 (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής με ΦΠΑ 6% CPV 39830000-9) είναι το Απολυμαντικό τζέλ χεριών (CPV 33741300-9) και τα υγρά μαντηλάκια χεριών (CPV: 33711430-0). Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 31-12-2021. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας / Δήμος Θάσου (EL 515).

      Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 30279/18-11-2020 Διακήρυξης.

      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

      Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 13/11/2020 με ηλεκτρονική αποστολή.

      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.


               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                  

                                                                                                                   ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ